Close

Pákozdi dombról hirdeti majd Miska szobra a magyar huszárok dicsőségét

Már úton halad Miska, hiszen csütörtökön Pákozdon, a Kato­nai Emlék­park, Nem­zeti Emlék­hely terü­le­tén lévő dombon kijelölték az őt mintázó szobor helyét, ahon­nan már messziről hir­det­heti a huszá­rok dicső­sé­gét és egy igazi, magyar­hoz méltó turisz­ti­kai lát­vá­nyos­sággá nőheti ki magát. A szobor alapkövét október 9-n ünnepség keretében helyezték el, a 11 méteres alkotás felállítását jövő év szeptemberében tervezik.

A családias légkörben csodálatos környezetben rendezett mai ünnepség apropója fent, a pákozdi domb tetején nyolc évvel korábbra nyúlik vissza. Akkor történt ugyanis, hogy néhányan Vla­szák Mihály ötlet­e nyomán, Roho Rohon­czi Ist­ván, a duna­új­vá­rosi Szé­che­nyi Ist­ván Gim­ná­zium rajz­ta­nára, kor­társ képzőmű­vész, illetve Vas János (Érem­mes­ter Kft.) elhatározták, meg­építik a világ leg­na­gyobb ólom­ka­to­ná­ját, s ha már magyar lesz az új Guinness-rekorder, legyen huszár!

 

Tették ezt azzal a céllal, hogy minél szélesebb körbe eljus­son a híre: Miska eljusson a neki szánt helyre, egy pákozdi dombra, ahon­nan már messziről hir­det­heti a huszá­rok dicső­sé­gét és egy igazi, magyar­hoz méltó turisz­ti­kai lát­vá­nyos­sággá nője ki magát. Mert a magyar huszá­rok mél­tók arra, hogy vitéz­sé­gük előtt tisz­te­leg­jen a világ s hogy mind­amel­lett, hogy a leg­fon­to­sabb a huszár hagyo­má­nyok élet­ben tar­tása és tovább­vi­tele, egy remek szo­bor is meg­örö­kítse a magyar huszár alak­ját.

Ennek szellemében helyezték el az alapkövét a monumentális, Miska huszárként elhíresült alkotásnak. Ez alkalomból, az ünnepségen Vla­szák Mihály, Takács János, Pákozd polgármestere, Fucsku Sándor vezérőrnagy, az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka, dr. Görög Ist­ván nyu­gal­ma­zott ezre­des, a pákozdi Kato­nai Emlék­park (KEMPP) ügy­ve­zetője és dr. Molnár Krisztián, Fejér megye főjegyzője köszöntötte a megjelenteket és méltatta az esemény történelmi és turisztikai jelentőségét.

Mindannyian reményüket fejezték ki, hogy a szán­dék, amely a pákozdi hely­szí­nen fel­ál­lí­tandó 11 méte­res Miska szo­bor felállítására irá­nyul, jövő év szeptemberében megvalósul majd.

A résztvevők ezt jelképezve közösen felhúzták a Miska Huszár nevével ellátott zászlót a helyszínen.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások:
Shares
scroll to top