Close

Tartási szerződések

A tartási szerződések komoly és jelentős szerepet töltenek be az idős, magatehetetlen, súlyos betegségben szenvedő személyek tartása körében. A tartási szerződés szabályait a Polgári Törvénykönyv szabályozza, azonban az ott rögzített rendelkezéseket a bírói gyakorlat több vonatkozásban is alakította, értelmezte.

A tartási szerződés ismérvei

A szerződés ismérve a járadékszerűség, vagyis, hogy az eltartó szolgáltatásai időszakonként rendszeresen ismétlődnek. Így az eltartó naponta nyújtja – a folyamatosan biztosított lakáson túlmenően – az élelmezést, fűtést, világítást, szükség szerint az ápolást, kezelést, időszakonként rendszeresen a pénzbeli szolgáltatást, amennyiben tartási szerződéssel vegyes életjáradéki szerződés megkötésére került sor. További fontos ismérv, hogy az eltartott a neki járó szolgáltatást csak személyesen veheti igénybe, hiszen ezek az ő létfenntartását szolgálják. Ugyanakkor a kötelezett is személyesen tartozik teljesíteni a szolgáltatást, azt az eltartott mástól elfogadni nem is köteles. Így a tartási szerződéseknek az egyéb szerződésekkel szemben van egy különös eleme is, ez pedig a bizalmi viszony.

A szerződés tartalma és formája

A Polgári Törvénykönyv 586. §-a rögzíti, hogy tartási szerződés alapján az egyik fél köteles a másik felet megfelelően eltartani, így az eltartó köteles élelmezni, lakást, fűtést, világítást, mosást, ruházatot biztosítani az eltartott számára, betegségében orvosi kezeléséről, ápolásról, gondozásról gondoskodni, és halála után illően eltemettetni.
Az eltartott a számára nyújtott tartási szolgáltatásért az ingatlan tulajdonjogát átruházza az eltartóra. Ebben az esetben az átruházással egyidejűleg az ingatlan-nyilvántartásba a tartásra jogosult javára tartási jogot, míg az eltartó tulajdonjogát tartás jogcímén jegyzik be. A tartás ellenértéke lehet még ingóság tulajdonának az átruházása is. Készpénz ellenében vállalt tartás ritkábban fordul elő. Ez a helyzet akkor, amikor idős emberek pénzzé teszik ingatlanukat vagy ingóságaikat is, és az így kapott nagyobb összegű pénzt gyermeküknek vagy másnak átadva kötnek tartási szerződést, esetleg megtakarított vagy örökölt pénzüket adják át tartás fejében. Természetesen a tartási szerződés eltartója nemcsak természetes személy, hanem jogi személy is lehet. A tartási szerződés érvényességéhez annak írásba foglalása szükséges.

A szerződés időtartama

A tartási szerződés rendeltetése, hogy ellenszolgáltatás fejében – vagy anélkül – az eltartott létfenntartását, megélhetését biztosítsa. Ha az eltartott meghal, a szerződés a célját betöltötte, rendeltetése megszűnik. A tartási szerződés tehát a jogosult haláláig áll fenn. E szabály alól természetesen lehet kivétel. A szerződő felek számára lehetőség van arra, hogy meghatározott időre szóló tartási szerződésben állapodjanak meg, így a tartási szerződés ekkor már az eltartott halála előtt megszűnhet.
Az eltartó halálával azonban a tartási kötelezettség nem mindig szűnik meg. Méltánytalan is volna, mert előfordulhat, hogy a jogosult az eltartási szerződéssel egész vagyonát átruházza, az eltartó pedig rövidesen meghal. Ilyenkor meg kell állapítani, hogy az eltartásra jogosult által nyújtott vagyonértékkel szemben az eltartó milyen értékű tartást teljesített a haláláig. Ha a tartási szolgáltatások értéke elérte vagy meg is haladta az eltartott által nyújtott vagyoni értéket, a tartási szerződés megszűnik, a kötelezett jogutódai semmivel sem tartoznak. Ellenkező esetben tartási kötelezettségük a nem fedezett különbözet erejéig fennmarad.

Tartási szerződés módosítása, megszüntetése

Természetesen a szerződő felek közös megállapodással a szerződés tartama alatt módosíthatják a tartási szerződésüket. Amennyiben az eltartó és az eltartott ebben nem tudnak megállapodni, a bíróság a tartási szerződést módosíthatja, amelynek során mindkét fél érdekeit figyelembe kell vennie. Ha valamelyikük magatartása vagy körülményei folytán a természetben való tartás lehetetlenné vált, akár az eltartó, akár az eltartott kérheti a bíróságtól a szerződés végleges vagy akár időleges átváltoztatását életjáradéki szerződéssé. Ha pedig a szerződés célja ilyen módon sem valósítható meg, akár a szerződés megszüntetését is. A megszüntetés természetesen a felek közötti megfelelő elszámolással történik.

Otthonházban nyújtott gondozás

A tartási szerződést el kell határolni az otthonházban nyújtott gondozási szerződésektől, amelyek önállóan nem nevesített szerződéstípust képeznek jogunkban. A gondozóotthon (idősotthon) fenntartója arra köt megállapodást a jogosulttal, hogy ellenérték fejében gondozást nyújt. Az ellenérték rendszerint két részből tevődik össze, és mindkét rész kifejezetten pénzszolgáltatás. E két díjtétel egyike egy egy összegű (rendszerint jelentős mértékű) díj, amelyet beköltözéskor vagy azt közvetlenül megelőzően kell az otthon részére megfizetni. A másik díjtétel pedig rendszeres díjfizetést jelent, amikor a díj mértékét a felek meghatározhatják akár határozott összegben, akár pedig a gondozást igénybevevő mindenkori társadalombiztosítási pénzbeli ellátásának (nyugdíjának) százalékos mértékében.
A gyakorlatban egyre inkább kikristályosodó szerződéstípus részét képezi szokásosan a gondozásra szoruló részére nyújtott valamilyen fajta dologi biztosíték, elsősorban használati jog kikötése azon az ingatlanon vagy ingatlanhányadon, ahol a gondozásra szolgáló otthon található, tehát ahol a gondoskodást ténylegesen igénybe veszi.
A használat jogának szerződéses kikötése esetén e jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése szükséges. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a gondozóotthonnal vagy idősotthonnal szemben folytatott végrehajtási eljárás során a használat joga nem akadálya a végrehajtási árverésnek. Sőt, a használat jogát az árverést követően az ingatlan-nyilvántartásból is törölni kell, éppen ezért ez nem jelent valódi dologi biztosítékot a gondozott számára. Célszerű tehát a szerződésben haszonélvezeti jogot kikötni a jogosult javára, hiszen ez az idegen dologbeli jog egy esetleges ingatlanárverést követően sem törölhető, így az eltartott számára legalább lakhatása biztosított lesz. Az otthonházban nyújtott gondozási szerződés időtartama is bizonytalan, általában az eltartott élete végéig szól.
E szerződések jellemző kikötése továbbá a felmondási jog biztosítása is. Ezzel a joggal tipikusan az otthon jogosult élni a házirendjének biztosítása, végsősoron a gondozásban részesülők kulturált együttélésének védelme érdekében. Fontos tudnivaló, hogy az ilyen szerződéseknek életjáradéki szerződéssé való átalakítására a jelenlegi bírói gyakorlat szerint nincs lehetőség.

Forrás: www.amiotthonunk.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hozzászólások:
Shares
scroll to top