Close

A Magyar Királyság és a Habsburg-birodalom közjogi kapcsolódási pontjai a Pragmatica Sanctiotól a kiegyezésig – I. rész

FELHASZNÁLT IRODALOM:

APPONYI Albert: Magyar közjog osztrák világításban. Budapest, Franklin-társulat, 1912. BEKSICS Gusztáv: A dualizmus története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink. Budapest, Athenaeum R. Társulat, 1892. BERZEVICZY Albert: Az absolutismus kora Magyarországon 1849-1865. I-IV. k. Budapest, Franklin Társulat, 1922-1937. BOZÓKY Árpád: Az osztrák-magyar unió. A két állam közjogi kapcsolatának múltja, mai állása és jogi természete. Budapest, Franklin Társulat, 1891. BRAUNEDER, Wilhelm: Osztrák alkotmánytörténet napjainkig. Pécs, JPTE ÁJK, 1994. CIEGER András (szerk.): A Kiegyezés. Budapest, Osiris Kiadó, 2004. CSEKEY István: A magyar trónöröklési jog. Budapest, Athenaeum, 1917. CSEKEY István: Magyarország alkotmánya. Budapest, Renaissance Kiadó. 1943. CSEKEY István: Werbőczy és a magyar alkotmányjog: a Tripartitum bibliográfiájával. Kolozsvár, Nagy Jenő Nyomda, 1941. CSILLAG Gyula: A régi magyar alkotmány és az 1848-ki és az 1867-ki évek közjogi alkotása. Pest, Athenaeum, 1871. CSORBA László – VELKEY Ferenc: Reform és forradalom. 1790-1849. Debrecen, Csokonai Kiadó, 1998. DEÁK Ágnes: Polgári átalakulás és neoabszolutizmus 1849-1867. Budapest, Kossuth kiadó, 2009. DEÁK Ágnes: Válogatott politikai írások és beszédek II. 1850-1873. Budapest, Osiris kiadó, 2001. DEGRÉ Alajos: Magyar állam- és jogtörténet. Szerk.: BÉLI Gábor. Publikon Kiadó. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Pécs. 2009. DEGRÉ Alajos: Négyeskönyv perjogi anyaga. Az Illés Szeminárium Kiadványa 3. sz. Budapest, Sárik Gyula Könyvnyomda, 1935. 163Gróf ANDRÁSSY Gyula: Az 1867-iki kiegyezésről. Budapest, Franklin Társulat, 1896. 31o. ECKHART Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Szerk.: MEZEY Barna. Budapest, Osiris Kiadó, 2000. ECKHART Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Budapest, Osiris Kiadó, 2000. EGYED István: A mi alkotmányunk. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2016. ERDŐDY Gábor- HERMANN Róbert: Batthyány-Szemere. Budapest, Pannonica kiadó. 2002. ERDŐDY Gábor: „Én csak fáklyatartó voltam” Kossuth Lajos, a magyar polgári forradalom és szabadságharc irányítója 1848-1849. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. 2006. ERDŐDY Gábor: A magyar kormányzat európai látóköre 1848-ban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988. ERDŐDY Gábor: Batthyány Lajos. Budapest, Új mandátum könyvkiadó. 1998. F. KISS Erzsébet: Igazgatástörténeti tanulmányok 1848-1849. Pécs, 2005. FENYŐ István: A centralisták. Budapest, Argumentum kiadó, 1997. FERDINANDY Géza: Magyarország közjogi viszonya Ausztriához. Budapest, Pallas kiadó, 1892. FÓNAGY Zoltán– DOBSZAY Tamás: Széchenyi és Kossuth. Budapest, Kossuth kiadó, 2003. GERGELY András: A magyar országgyűlés 1848/49-ben. Szerk.: SZABAD György. Budapest, KIT Képzőműv.-i és Nyomdaip.-i Rt. 1998. GERGELY András: A magyar polgári alkotmányos államrendszer 1848-ban. In.: GERGELY András: 1848-ban hogy is volt? Tanulmányok Magyarország és Közép-Európa 1848—49-es történetéből. Budapest, Osiris kiadó. 2001. GERGELY András: Magyarország története. A nemzeti ébredés kora 1790-1848. Budapest, Kossuth Kiadó. 2009. GONDA Imre – NIEDERHAUSER Emil: A Habsburgok. Egy európai jelenség. Budapest, Gondolat kiadó, 1977. Gróf ANDRÁSSY Gyula: Az 1867-iki kiegyezésről. Budapest, Franklin Társulat, 1896. HAJDU Lajos: II. József igazgatási reformjai Magyarországon. Budapest, Akadémiai kiadó, 1982. HAJNAL István: A Batthyány- kormány külpolitikája. Budapest, Akadémiai kiadó, 1957. HANÁK Péter: 1867 – európai térben és időben. Budapest, História – MTA Történettudományi Intézet, 2001. HANÁK Péter: Deák és a kiegyezés közjogi megalapozása (A Pragmatica Sanctio újraértelmezése). In.: Tanulmányok Deák Ferencről. Szerk.: DEGRÉ Alajos és mások. Zalaegerszeg, 1976. HANÁK Péter: Magyarország a Monarchiában. Budapest, Gondolat kiadó, 1975. HAWGOOD, John: Modern contitutions since 1787. London, Macmillan and Co. Ltd. 1939. HORVÁTH Attila (szerk.): Magyar állam-és jogtörténet. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. 2014. HORVÁTH Attila: Alkotmányjogi javaslatok és reformok 1790-1949. In: Alkotmányozás Magyarországon és máshol: politikatudományi és alkotmányjogi megközelítések. Szerk.: JAKAB András, KÖRÖSÉNYI András. MTA TK PTI Új Mandátum Könyvkiadó, 2012. HORVÁTH János: Az 1722/23: I. II. III. törvényczikkek által elfogadott pragmatic asanctio lényege és annak helyzete a magyar közjogban. A Magyar Jogászegyleti Értekezések, 146. XVI. kötet, 4. füzetének különnyomata, Budapest, Franklin, 1898. ifj. BARTA János: A tizennyolcadik század története. Budapest, Pannonica kiadó, 2000. KÓNYI Manó: Deák Ferenc beszédei. I-V. k. 2. kiad. Budapest, 1903. KOSÁRY Domokos: Kossuth Lajos a reformkorban. Budapest, Osiris kiadó, 2002. KUKORELLI István: Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet. A közjogász almanachja. Somorja – Budapest, Méry Ratio. 2014. A kettős Monarchia. Szerk.: MÁTHÉ Gábor, MENYHÁRD Attila, MEZEY Barna. Budapest, ELTE ÁJK, 2018. MARCAZLI Henrik: Az 1790/1-diki országgyűlés. Második kötet. Budapest, MTA, 1907. MÁTHÉ Gábor: A Szent Korona-eszme parafrázis. In.: Eckhart Ferenc emlékkönyv. Szerk.: MEZEY Barna. Budapest, Gondolat kiadó, 2004. MEZEY Barna – SZENTE Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet. Osiris Kiadó, Budapest 2003. MEZEY Barna: A magyar jogtörténet forrásai. Szöveggyűjtemény. Budapest, Osiris Kiadó, 2006. MOLNÁR Kálmán: Magyar közjog. Budapest, Danubia kiadó, 1929. NAGY Ernő: Magyarország közjoga (államjog). Budapest, Eggenberger Franklin. 1891. NAGY Ernő: Magyarország közjoga. Budapest, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt, 1891. OROSZ István: A Függetlenségi Nyilatkozat születéséről 150 év távlatából. In: 150 év: A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma. Jogtörténészek 1848-ról. Budapest, Logod Bt, 2001. PETRÉTEI József: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2009. POLNER Ödön: Magyarország és Ausztria közjogi viszonya történeti kifejlődésében és jelen alakjában. Budapest, Singer és Wolfner, 1891. POÓR János: A Pragmatica Sanctio és Magyarország. In.: Politikai portrék, jogalkotások, intézmények, a 17-19. századból. Budapest. ELTE BTK, MTT TT, 1995. POÓR János: Kényszerpályák nemzedéke 1795-1815. Budapest, Gondolat kiadó, 1988. RÁCZ Lajos: Adalékok Ausztria és Magyarország közjogi viszonyáról – a kezdetektől a kiegyezésig. In: A Magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma. Jogtörténészek 1848-ról. Budapest, Logod Bt, é.n. RÉZ Mihály: A királyi ház törvényei, Közjogi tanulmányok, Budapest, Pallas, 1914. RÉZ Mihály: Magyarország és Ausztria közjogi viszonya. Budapest, Pallas, 1910. RUSZOLY József: Európa alkotmánytörténete. Budapest, Püski kiadó Kft, 2005. SAMU NAGY Dániel: Pragmatica Sanctio- értelmezések 1848-ban: In.: Politika, politikai eszmék, művelődés a XIX. századi Magyarországon. Szerk.: PAJKOSSY Gábor. Budapest, ELTE BTK. 2000. SINKOVICS István: Kossuth, az önálló pénzügyek megteremtője. In.: Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. I. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1952. STIPTA István: Törekvések a vármegyék polgári átalakítására: tervezetek, javaslatok, törvények. Budapest, Osiris kiadó, 1995. SZABAD György: Forradalom és kiegyezés válaszútján (1860-61). Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967. SZABAD György: Kossuth politikai pályája. Ismert és ismereten megnyilatkozásai tükrében. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, Magyar Helikon. 1977. SZABÓ Szilárd: Bosznia-Hercegovina közjogi viszonya Ausztriához és Magyarországhoz 1878- 1918 között. Debrecen, Debreceni Egyetemi kiadó, 2011. TAYLOR, A.J.P.: A Habsburg Monarchia 1809-1918. Budapest, Scolar kiadó, 1998. TIMON Ákos: A Szent Korona elmélete és a koronázás, Budapest, Stephaneum, 1920. TOMCSÁNYI Móricz: Magyarország közjoga. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 1932. URBÁN Aladár: Batthyány Lajos gróf főbenjáró pöre. Budapest, Európa könyvkiadó, 1991. URBÁN Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Budapest, Magvető kiadó, 1986. VARGA János: A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1971. VARGA János: Helyét kereső Magyarország. Budapest, Akadémiai kiadó, 1982. VARGA János: Kereszttűzben a Pesti Hírlap. Akadémiai kiadó, Budapest, 1983. VIGYÁZÓ Ferenc: A Pragmatica Sanctio (közjogi értekezés) Budapest, Európa Nyomdai Rt, 1894. VUTKOVICH Sándor: A felsőházak szervezete a főbb államokban. Pozsony, História Antik Könyvesház, 1896. WALDAPFEL Eszter: A független magyar külpolitika 1848-1849. Budapest, Akadémiai kiadó, 1962. ZÉTÉNYI Zsolt (szerk.): A történeti alkotmány. Magyarország ősi alkotmánya. Magyarországért Budapest, Kulturális Egyesület, 2010. ZÖLLNER, Erich: Ausztria története. Budapest, Osiris Kiadó, 1998.

 

1 2 3

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hozzászólások:
Shares
scroll to top